บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ที่มีกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตามข้อมูลของ AWR Lloyd โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 80 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ และอีกประเภทคือโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ของบริษัทฯ ทุกโรงสามารถผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งได้

บริษัทฯ มีผู้รับซื้อไฟฟ้า คือ กฟผ. และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดย บมจ. ทีพีไอ โพลีน เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ เม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) เม็ดพลาสติกประเภทเอทิลีนไวนิลแอซีเตต (EVA) และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ เปิดดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 4 โรง กำลังการผลิตรวม 150 เมกะวัตต์ ทั้งหมดตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานปูนซีเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน