เป็นผู้นำด้านการผลิตพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงาน บริหารองค์กรด้วยหลักจริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี

 

 

พันธกิจ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

1. สนับสนุนการกำจัดขยะชุมชนให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ นำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงและพลังงาน อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

2. ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยการใช้เชื้อเพลิงจากขยะและความร้อนทิ้ง

3. ดำเนินการจัดการขยะต่างๆ นำมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยไม่มีขยะเหลือทิ้งไปสู่ภายนอก

4. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพขยะของประเทศไทย

5. ดำเนินการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ รวมถึงการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความเป็นเลิศในทุกด้าน มีความพร้อมในการผลักดันองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขัน

7. รักษาและปฏิบัติตามมาตรฐาน ในการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

8. สร้างความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมให้เติบโตควบคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน