บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2534 โดยเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

 

เดือน / ปี  เหตุการณ์สำคัญ
พฤศจิกายน 2534 • บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มเลี่ยวไพรัตน์ ภายใต้ชื่อ บริษัท ทีพีไอ ไนลอน จำกัด
มิถุนายน 2539 • เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการพลังงานและสาธารณูปโภคเป็นหลัก
มิถุนายน 2550 • ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเข้าซื้อสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 11 แห่งจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2550 • เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้า WH-40MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า WH-40MW ให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน
มกราคม 2552 • ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยมีการให้บริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเดิมของบริษัทฯ จำนวน 1 แห่ง
มิถุนายน 2552 • เริ่มดำเนินการโรงไฟฟ้า WH-40MW และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวเดิมประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจำนวน 2 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งหน่วยละ 20 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 40 เมกะวัตต์
สิงหาคม 2552 • ขยายกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า WH-40MW โดยติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 20 เมกะวัตต์จากกำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ เพิ่มเป็น 60 เมกะวัตต์
ธันวาคม 2552

• เพิ่มการให้บริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเดิมของบริษัทฯ จำนวน 2 แห่ง

• เริ่มก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 1 แห่ง

มกราคม 2554  • เริ่มดำเนินงานสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF
พฤศจิกายน 2556 • เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 55 เมกะวัตต์ ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า RDF-60MW ให้แก่ กฟผ.
พฤศจิกายน 2557

• เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 18 เมกะวัตต์ ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า RDF-20MW ให้แก่ กฟผ.

• ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ให้จำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 90 เมกะวัตต์ ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า RDF-100MW ให้แก่ กฟผ.

มกราคม 2558

• โรงไฟฟ้า RDF-20MW เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. โดยบริษัทฯ โอนหน่วยผลิตไฟฟ้า 1 หน่วยจากโรงไฟฟ้า WH-40MW ที่เดิมมีจำนวนหน่วยผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3 หน่วยไปยังโรงไฟฟ้า RDF-20MW ด้วยเหตุนี้ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า WH-40MW จึงลดลงจากเดิม 60 เมกะวัตต์ เหลือ 40 เมกะวัตต์

• เข้าทำสัญญาว่าจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า RDF-70MW

กรกฎาคม 2558 • เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า RDF-70MW
สิงหาคม 2558

• โรงไฟฟ้า RDF-60MW เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์และเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.

• เข้าทำสัญญาว่าจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW

• เริ่มดำเนินการติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำซึ่งสามารถใช้เชื้อเพลิง RDF ในโรงไฟฟ้า WH-40MW และคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งจะทำให้โรงไฟฟ้า WH-40MW สามารถผลิตไฟฟ้าโดยใช้ได้ทั้งเชื้อเพลิง RDF และพลังงานความร้อนทิ้ง

กันยายน 2558 • ดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการจำหน่ายทรัพย์สินและหุ้นในบริษัทที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
ธันวาคม 2558

• จำหน่ายทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์ และภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัมปทานปิโตรเลียม 

• จำหน่ายหุ้นใน บมจ. ทีพีไอ โพลีน ที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อขจัดการถือหุ้นไขว้ ระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. ทีพีไอ โพลีน

มกราคม 2559

• จำหน่ายหุ้นที่เหลือใน บมจ. ทีพีไอ โพลีน ที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 163,540 หุ้น เพื่อขจัดการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. ทีพีไอ โพลีน

• เข้าทำสัญญาว่าจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF 70MW

• เริ่มดำเนินการเพื่อขยายกำลังการผลิตเชื้อเพลิง RDF จากเดิมมีกำลังการผลิต 2,000 ตันต่อวันเป็น 3,000 ตันต่อวัน

• โรงไฟฟ้า WH-30MW เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์และเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน

กุมภาพันธ์ 2559 • เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW