ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นผลิตไฟฟ้าจากขยะและพลังงานความร้อนทิ้ง และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)
ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ : 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000184
โฮมเพจ : http://www.tpipolenepower.co.th
โทรศัพท์ : 02-285-5090-9 และ 02-213-1039
โทรสาร : 02-213-1035